به گزارش کدال نگر بورس٢۴، های وب در حالی برای سال ٩۶ به سود ٣۶٨ ریالی دست یافته است سود سال ٩٧ را با جهش ١١٠ درصدی در سطوح ٧٧۵ ریال به ازای هر سهم پیشبینی کرده است.