مجمع عادی به طور سالانه شرکت ریل پرداز سیر صبح امروز تشکیل جلسه داد. گزارش خبرنگار بورس ٢۴ از این جلسه حاکی از آن است : در این جلسه فرهنگ طلوعی مدیر عامل "حریل" عملکرد قابل دفاعی ارائه داد...