مهمترین گردهمایی سالانه سندیکای لوله و پروفیل به دلیل عدم شرکت گسترده اعضا ، به حدنصاب نرسید! در این مجمع که بنا بود پنجشنبه ١٠ خرداد برگزار و هیات مدیره جدید توسط اعضا انتخاب شوند اما براساس شنیده ها فقط ١٢ نفر حضور یافتند که هفت نفر از آنان را رئیس و اعضای هیات مدیره کنونی تشکیل می دادند. در پیگیری خبرنگار ما از برخی اعضای سندیکا آنان علت عدم شرکت گسترده در مجمع را نارضایتی اعضا از هیات مدیره فعلی ، اعلام کردند. نوبت دوم مجمع این تشکل صنفی در روز سی‌ام خردادماه برگزار می شود.

بورس 24 : مهمترین گردهمایی سالانه سندیکای لوله و پروفیل به دلیل عدم شرکت برخی از اعضا ، به حدنصاب نرسید!

در این مجمع که بنا بود پنجشنبه 10 خرداد برگزار و هیات مدیره جدید توسط اعضا انتخاب شوند اما براساس شنیده ها فقط 12 نفر حضور یافتند که هفت نفر از آنان را رئیس و اعضای هیات مدیره کنونی تشکیل می دادند. در پیگیری خبرنگار ما از برخی اعضای سندیکا آنان علت عدم شرکت گسترده در مجمع را نارضایتی اعضا از هیات مدیره فعلی ، اعلام کردند.

نوبت دوم مجمع این تشکل صنفی در روز سی‌ام خردادماه برگزار می شود.