به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آخرین وضعیت سود سازی دو شرکت بیمه میهن و ذغال سنگ پرورده طبس بررسی شد