به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتایج مهم مجامع شرکت ها به شرح ذیل منتشر و در دسترس سهامداران قرار گرفت