به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مجوز افزایش سرمایه جذاب فرابورس برای رساندن سرمایه ٧٠ میلیاردی خود به سطوح ١٠٠ میلیارد تومان از محل سودانباشته و سایر اندوخته ها صادر شد.