۴۵ میلیارد تومانی می شویم مجمع امروز شرکت داروسازی کاسپین تامین، با حضور ٨٨ درصدی سهامدارن تشکیل شد و...