به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی شرکت باما را صادر نمود. همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با انجام مرحلۀ دوم افزایش سرمایه از مبلغ ٠٠٠ر١ میلیارد ریال به‌مبلغ ۵٠٠ر١ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ٢ سال به هیئت‌مدیره تفویض نماید تا هیئت‌مدیرة شرکت در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در مرحله اول افزایش سرمایه و پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.