به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آخرین وضعیت سود سازی ٣ سه شرکت مورد بررسی قرار گرفت