به گزارش کدال نگر بورس٢۴، عملکرد چند شرکت بااهمیت مورد بررسی قرار گرفت