به گزارش بورس٢۴،شرکت بازرگانی هزار کرمان قصد عرضه بلوکی سهام بیمه سامان با قیمت پایه هر سهم ۴۵٠ تومان را در دستور کار خود دارد.