به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهد در خصوص استرداد مبالغ پرداختی مالیات بر ارزش افزوده شکر خام توضیحاتی ارائه نمود.