به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در خصوص افزایش سود هر سهم به ٢۵٢ ریال اعلام داشت افزایش ٢۴ درصدی پیش بینی سود خالص تعدیل شده هر سهم در سال مالی منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی شده که در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢۴ در سامانه کدال منتشر گردیده، عمدتاً به دلیل: ١- مبلغ ١٩٠ میلیارد ریال اختلاف در پیش بینی سایر اقلام عملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز پایان دوره می باشد که به موجب بیانیه جدید سازمان حسابرسی محاسبه و ثبت گردیده و میزان واقعی آن قبل از ابلاغ بیانیه امکان پذیر نبوده است. ٢- مبلغ ۵٠٠میلیارد ریال عمدتاً مربوط به افزایش در سود ناخالص موضوع نامه شماره ١۶٩١٧١/٣۴٠٠/٠٢-٩٧/پ (ارسالی به آن سازمان محترم)می باشد.لذا همانگونه که در نامه مذکور اشاره گردید این میزان افزایش عمدتاً ناشی از دریافت و حمل یک محموله صادراتی در پایان سال و افزایش قیمت فروش محصول در ماههای پایانی سال می باشد و از آنجاییکه این موضوع به تنهایی منجر به تعدیل با اهمیت نمی شد امکان افشا به عنوان یک تعدیل با اهمیت پیش از این میسر نبود