به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بازار صورت های مالی ١٢ ماهه شرکت ها این روزها حسابی داغ و بررسی این گزارشات مهم راهگشای تصمیمات درست خواهد بود.