به گزارش بورس٢۴، بانک ایران زمین محددا بلوک٢١.۵ درصدی سهام ثعمرا این بار با قیمت پایه هر سهم ١٧۶٣ ریال را برای فروش آگهی کرد