به گزارش کدال نگر بورس٢۴،عملکرد و صورت های مالی ۴ شرکت دیگر منتشر و میزان سود این شرکت ها مشخص شد.