به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت سود سازی و صورت های مالی ١٠ شرکت دیگر مورد بررسی قرار گرفت