به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چهار شرکت مهم از آخرین عملکرد خود گفتند