با توجه به بخش نامه جدید قانون شخص ثالث، نسبت خسارت شخص ثالث بیمه آسیا ٨ درصد کاهش داشته و با این روند، شخص ثالث هم کم کم جزو رشته های خوب می شود و اگر عوارض را بردارند جزو رشته های سود ده خواهد بود.