نسبت به سال گذشته ١٠٠ درصد رشد سود شرکت به ثبت رسید / سود پیش بینی شده اولیه خود را نیز محقق کردیم مجمع عادی به طور سالانه شرکت سیمان ارومیه ۴٢ تومان سود نقدی برای سهامداران به ارمغان آورد و...