مدیر عامل: بالاترین سهم بازار داخلی دست ماست / پگاه در جهان نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرد جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پگاه فارس با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد...