به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت قندی در خصوص تعدیل مثبت ١١ درصدی توضیحاتی ارائه نمود.