به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شکر در خصوص عملکرد خود و تحقق پیش بینی در نیمه نخست سال توضیحاتی ارائه نمود.