با توجه به تقاضای بالا برای این محصول (٢٢٧٠٠تن) قیمت رقابت شد و در نهایت...