به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت از آخرین وضعیت افزایش سرمایه های خود گفته و شفاف سازی کردند.