به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت در خصوص علت تعدیل منفی ٣۶ درصدی و کاهش سود هر سهم به ۵۵ ریال اعلام داشت: عدم پوشش فروش به دلیل عدم اجرای قرارداد ۵۵ میلیارد ریالی فروش به شرکت معیار صنعت خاورمیانه در سال ١٣٩۶ . با توجه به انعقاد قرارداد مزبور در اوایل بهمن ماه ، پیش بینی می گردید که کالاهای مربوطه کاملاً تولید و تحویل خریدار گردد که به دلیل عدم واریز پیش پرداخت توسط خریدار ، این امر محقق نگردید.