به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت موتور سازان تراکتورسازی ایران اعلام داشت در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت نسبت به آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ٩۶/١٢/٢٩ بر اساس اطلاعات اولیه موجود، وضعیت شرکت بشرح ذیل اعلام میگردد. ١) افزایش فروش به میزان ٧ درصد و کاهش سود ناخالص عملیاتی در حدود ٣٣ میلیارد ریال نسبت به آخرین پیش بینی به علت افزایش نرخ مواد مصرفی خریداری شده (افزایش نرخ خریدهای داخلی – تغییرات نرخ ارز در خریدهای خارجی) ٢) افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به میزان ٢٨ میلیارد ریال نسبت به آخرین پیش بینی به علت افزایش نرخ ارز و سود حاصل از تسعیر ارز، کاهش هزینه های جذب نشده بعلت افزایش تولید، افزایش نرخ فروش ضایعات ٣) کاهش هزینه های عمومی و اداری به میزان ٣ میلیارد ریال نسبت به آخرین پیش بینی ۴) کاهش هزینه های غیر عملیاتی به میزان ٧ میلیارد ریال نسبت به آخرین پیش بینی به علت عدم استفاده از تسهیلات مالی پیش بینی شده ۵) کاهش مالیات عملکرد به علت استفاده از معافیت های مالیاتی ناشی از زیان سنواتی به میزان ٣ میلیارد ریال نسبت به آخرین پیش بینی لازم به توضیح است نتیجه اقدامات فوق الذکر، تغییر میزان درآمد هر سهم از ٨١ ریال به ١٢٢ ریال پیش بینی میگردد که اطلاعات قطعی و نهایی بلافاصله پس از محاسبه اعلام خواهد گردید. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی ایفاد میگردد.