تحلیلگرانی که در بحث آربیتراژ فعال هستند در این شرایط اقدام به خرید فیزیکی یعنی پیش فروش سکه می کنند ، تا از تفاضل قیمت پیش خرید سکه و قیمت فروش سکه در بازار آتی، سودی نصیبشان شود؛ که طبق محاسبات انجام شده با احتساب قیمت تسویه ٢۶ فروردین ماه درصد بازدهی به این شرح است...