بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد که یک شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سهام بیمه آسیا را از دولت خریداری کرده است.چند هفته قبل تر بلوک بیمه البرز را هم مجموعه های وابسته به تامین اجتماعی از دولت خریداری کرده اند.با این وصف به نظر می رسد سهام بیمه های برتر و بزرگ کشور هم اکنون تحت نفوذ مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است...