به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اعلام داشت واگذاری ٧۵/۵۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و بانک ملی ایران - در تاریخ عرضه ( ١٣٩۶/١٢/٢٨) با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است