به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سیمان شاهرود خبر از ثبت افزایش سرمایه خود داد.