به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام داشت ١۵/۴٨ درصد سهام شرکت دوده صنعتی پارس - تاریخ عرضه ١٣٩۶/١٢/٢۶- با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است.