به گزارش بورس ٢۴،های وب اعلام نموده ایجاد امکان بهره برداری از خدمات الکترونیک برای ٩٠٠ هزار متقاضی در ١٨ هزار روستا طی ١٨ ماه از تاریخ ٢٢-١٢-٩۶ لغایت ٣١-۶-٩٨ و استمرار امکان ایجاد شده و ارایه خدمت به مشترکین روستاهای موضوع قرارداد از زمان تحویل هر روستا به مدت ١٠ سال طی قرارداد ۴۵۵ میلیارد تومانی اخذ کرده است.