به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک گردشگری در عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩۶ برای هر سهم ١٢ ریال زیان محقق ساخت. این در حالی است که در آخرین بودجه برای هر سهم ۴۵ ریال سود پیش بینی کرده بود. این بانک در مدت مشابه سال قبل ١٨٣٢ ریال زیان برای هر سهم شناسایی نمود. علت اصلی کاهش ٩٩ درصدی زیان در وگردش را می توان در افزایش ۶۶ درصدی جمع درآمدهای مشاع جست و جو کرد.