به گزارش بورس٢۴، طبق حکم قضایی قرار است بلوک٨.١ درصدی سهام تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با قیمت پایه هر سهم ٢۵٠ تومان در روز دوشنبه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه عرضه شود.