به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان مجو افزایش سرمایه ١٠ درصدی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را صادر کرد.