بر اساس گزارش های منتشر شده قند لرستان در دوره ٧ ماهه سال مالی منتهی به ٣١ تیر ٩٧ میانگین بهای فروش هر کیلو شکر دارویی برابر با ٣ هزار و ١٠٧ تومان و هر کیلو شکر قند ریزی معادل ٢ هزار و ۶٢۵ تومان بوده است.