به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان مازندران در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بر سود هر سهم توضیحاتی ارائه نمود.