به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، افزایش سرمایه سیمان مازندران به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.