​نماد این موسسه از تیرماه سال ٩۶ متوقف بوده است که دلیل توقف نماد برگزار نشدن مجمع سال ٩۵ است.