به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در خصوص افزایش سود هر سهم به ٩٢٩ ریال اعلام داشت: با توجه به اینکه در آخرین پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ٩۶/١٢/٢٩ مقدار فروش کل ١۶٨،۶٣٣ تن برآورد شده بود. لیکن بعلت تحریم کشور قطر از سوی سایر کشورهای عربی واز طرفی افزایش تقاضا درشرق آسیا ، لذا برآورد می گردد مقدار تحویل از ١۶٨.۶٣٣ تن به ١٧۵.۶٣۶ تن تا پایان سال جاری افزایش یابد بنابراین سود هر سهم سال مالی جاری از مبلغ ٨٢٢ ریال به مبلغ ٩٢٩ ریال تعدیل گردید.