امیدوارم بهترین عملکرد کاری را در این کارگزاری نمایش دهیم مدیر عامل قدیمی و خوشنام کارگزاری های صبا تامین، خبرگان سهام، اطمینان سهم و بانک آینده، به کارگزاری بانک دی آمد. فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک دی در خصوص آغاز فعالیت خود در این کارگزاری به خبرنگار بورس ٢۴، گفت: امیدوارم بتوانیم، در جهت هم سویی با اهداف بانک و توسعه دامنه فعالیت های شرکت گام برداریم و...

بورس 24: مدیر عامل قدیمی و خوشنام کارگزاری های صبا تامین، خبرگان سهام، اطمینان سهم و بانک آینده، به کارگزاری بانک دی آمد.

فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک دی در خصوص آغاز فعالیت خود در این کارگزاری به خبرنگار بورس 24، گفت: امیدوارم بتوانیم، در جهت هم سویی با اهداف بانک و توسعه دامنه فعالیت های شرکت گام برداریم. 

وی گفت: این اهداف توسعه با محور های مختلفدر دستور کار است کهبا هماهنگی هیات مدیره قطعا انجام خواهد شد. 

آقا بزرگی در مورد اولین جلسه هیات مدیره برای ترسیم سیاست های این کارگزاری به خبرنگار ما گفت: امیدواریم طی هفته های آتی جلسه هیات مدیره برای استراتژی های شرکت برگزار شود و برنامه هایی که در جهت اهداف شرکت است، مشخص گردد.