به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سهامداران ساینا به مجمع این شرکت دعوت شدند.