به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری سلیم سهام مدیریتی گسترش سرمایه گذاری ایرانیان یا همان وگستر را برای فروش آگهی کرد