به گزارش کدال نگر بورس٢۴،هفته آینده شاهد عرضه دو اوراق خزانه با نام های اخزا۶٠٨١ و اخزا ۶٠٩١ خواهیم بود.