به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در شرکت لیزینگ صنعت و معدن شاهد افزایش درآمد در نخستین ماه سال مالی ١٣٩٧ نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩۶ بودیم. مجموع درآمد این شرکت در سال ١٣٩۶ برابر با ۴۴ میلیارد تومان بود.