به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک تجارت از سهامداران خود به منظور برگزاری مجمع فوق العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت به عمل آورد.