به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرانجام شرکت ایتالران تصمیم به فروش زمین های ارزشمند خود در قرچک ورامین گرفت.