به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در خصوص افزایش سود هر سهم به ٢١٠ ریال اعلام داشت: افزایش ٢١ درصد ی پیش بینی سود خالص تعدیل شده هر سهم در سال مالی منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ نسبت به آخرین پیش بینی که در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٣٠ در سامانه کدال منتشر گردید. عمدتا" بدلایل ١- پیش بینی افزایش درآمد فروش به مبلغ ١١٩.١٧٨ میلیون ریال ناشی از افزایش تعداد فروش از ١٢٠.٠٠٠ دستگاه به ١۴٢.٠٠٠دستگاه همگن با وام ١٢٠ میلیون ریالی ٢- افزایش خالص سایر درامد های غیر عملیاتی به مبلغ ٣٨۵.٠٠٠ میلیون ریال ناشی از افزایش سود حاصل از پیش خرید خودرو از خودرو سازان می باشد٣- افزایش سایر اقلام عملیاتی به مبلغ ١٨٠٠ میلیون ریال ناشی از تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سپهر باستان می باشد.