به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت واسپاری ملت نیز در ١٠ ماهه موفق به کسب ٣٢ میلیارد تومان درآمد حاصل از فعالیت های خود شد.